Ljubljanska kolesarska mreža

VEČ O PROJEKTU

Projekt Kolo parkiRAJ za čebele je projekt Ljubljanske kolesarske mreže, kjer naslavljamo za prihodnost ključno problematiko današnjega časa –  podnebne spremembe in izgubo biodiverziteto skozi dva elementa: 

  • kolesarjenje kot obliko trajnostne, zdrave in brezogljčne mobilnosti
  • ter medovite rastline kot del ekosistema čebel. 

Podnebne spremembe naslavljamo z izboljšanjem razmer za kolesarjenje, ki je praktično brezogljično prevozno sredstvo, idealno za urbana okolja. Hkrati prispeva k blaženju podnebnih sprememb kot enemu od vzrokov za ogroženost medonosnih čebel ter zanesljivost opraševanja.

Kolesarjenje kot oblika zdrave in brezogljične mobilnosti spodbuja trajnostno bivanje in razvoj. Zaradi velikega števila pozitivnih učinkov ima ogromen potencial za to, da naša mesta naredimo bolj okolju prijazna in s tem boljša za življenje vseh organizmov. Vse to naredi kolo atribut relevantne smeri rešitev izzivov današnjega časa.

Čebele so izjemno pomembne za ohranjanje biodiverzitete, saj zagotavljajo eno najbolj pomembnih ekosistemskih aktivnosti – opraševanje. Hkrati pa so čebele čedalje bolj ogrožene zaradi podnebnih sprememb, onesnaževanja in izgube življenjskega okolja.

S projektom Kolo parkiRAJ za čebele povezujemo navidez nepovezano – parkiranje koles in pašo čebel v obliki pilotnega kolesarskega stojala, ki je hkrati tudi korito za medovite rastline.

Pomanjkljiva infrastruktura je pogosto vzrok za neuporabo kolesa, vključno z (ne)ustreznimi možnostmi za parkiranje. Raziskava kolesarska klima (LKM, 2018) ugotavlja, da je kraja koles druga najbolj negativno ocenjena lastnost kolesarjenja v Ljubljani, hkrati pa 58 % ljudi meni, da ni dovolj stojal za kolesa. V času pandemije koronavirusa je kolesarjenje doživelo  dodaten razmah, kar je še povečalo potrebo po kapacitetah za parkiranje koles. 

Hkrati je prisoten naraščajoč trend urbanega čebelarstva. Znotraj avtocestnega obroča v Ljubljani je kar okoli 200 panjev, mestne čebele pa naj bi bile celo bolj zdrave, dolgožive in medonosne od podeželskih. 

Cilj projekta je odgovoriti na naraščajoče potrebe po večji kapaciteti kolesarskih parkirnih mest, hkrati pa prispevati k boljšim pogojem za bivanje čebel v urbanem okolju. Dodaten cilj je tudi povečati ozaveščenost javnosti glede kolesarjenja ter čebel v urbanem okolju.

Shematski prikaz pilotnega stojala, ki je nastal v projektu Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE.
Kolesarsko stojalo, ki domuje pri Srednji ekonomski šoli na Roški cesti

S celotnim projektom bomo :

  • izboljšali razmere za parkiranje koles v izbranem območju,
  • izboljšali bivalno okolje za čebele in razmere za opraševanje,
  • povečali ozaveščenost javnosti glede pomena čebel, medovitih rastlin in kolesarjenja

Prepričani smo, da bi pilotni projekt lahko postal uspešna stalna praksa ter del urbane opreme. Hkrati je ideja zelo enostavno prenosljiva v katerakoli druga urbana okolja. Kontaktirajte nas na lkm@kolesarji.org, če bi želeli naročiti enako stojalo.

Partnerji v projektu so:

Srednja ekonomska šola Ljubljana

KIG

Inovatim

Vrtnarstvo Presetnik

Kolo parkiRAJ za čebele se izvaja v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor RS s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.