Ljubljanska kolesarska mreža

O projektu Kolesarimo – lokalno se hranimo

Kolesarimo – lokalno se hranimo je projekt Ljubljanske kolesarske mreže, ki z uporabo dveh ustreznih orodij aktivno naslavlja dva velika izziva človeštva – podnebne spremembe in zmanjševanja biodiverzitete. Orodji, ki ju zato uporablja, sta:

  1. lokalna trajnostna samooskrba s hrano (LTSH)
  2. kolesarjenje – trajnostna mobilnost

LTSH predstavlja lokalno pridelano in predelano hrano, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu ter porabljena na lokalnih trgih. S kupovanjem lokalno predelane hrane pripomoremo k ohranitvi lokalnega kmetijstva, kar ohranja kulturno krajino podpira lokalno biodiverziteto in ekosisteme. Zaradi manjših transportnih razdalj se zmanjšuje ogljični odtis v verigi – od njive do krožnika.

Kolesarjenje kot ogljično nevtralna in prostorsko varčna oblika prevoza je učinkovit odgovor na podnebne spremembe predvsem v urbanih okoljih, saj je promet celo edini sektor, kjer se izpusti toplogrednih plinov povečujejo. Kolesarjenje in lokalno pridelana hrana skupaj predstavljata multiplicirano zmanjšanje ogljičnega odtisa v primerjavi z zgolj vsoto njunih posamičnih učinkov. 

Kriza, povezana z epidemijo koronavirusa, ki je začasno ohromila oskrbo hrane iz tujine, je dodaten razlog za spodbujanje lokalnih transportnih verig. Zdravstveni strokovnjaki opozarjajo na pomen krepitve odpornosti imunskega sistema, posledično se je v družbi povečal interes za kolesarjenje in zavest o pomenu zdrave, kvalitetne hrane za človeški organizem in odgovornost posameznikov pri zagotavljanju le-te. Kolesarimo lokalno se hranimo povezuje prebivalce urbanih okolij in lokalne pridelovalce hrane.

Cilj projekta je izboljšati informiranost prebivalcev o kolesarskih povezavah in možnostih oskrbe z lokalno hrano, na podlagi ugotovitev na terenu pa MOL podati konkretne pobude za izboljšanje kolesarskih povezav med urbanimi in ruralnimi predeli. 

Z izvedbo projekta bomo:

  • povečali število poti, opravljenih s kolesom in 
  • povečali število ljudi, ki kupujejo lokalno pridelano hrano.

Tako bomo neposredno zmanjševali ogljični odtis, posredno pa spodbujali kmetije k pridelavi različnih produktov, ki jih lahko pridelujejo v lokalnem okolju in s tem pripomorejo k večji biodiverziteti.

Projekt spodbuja lokalno samooskrbo in ohranja delovna mesta v živilsko predelovalni industriji in kmetijstvu. Zmanjšuje se odvisnost od zunanje trgovine, kar je pomembno zlasti v času motene globalne oskrbe. 

S projektom posredno zagotavljamo:

  • boljši imunski sistem posameznika, 
  • manjšo stopnjo obolelosti, 
  • manj obiskov pri zdravniku, 
  • manjšo porabo zdravil in 
  • povečano prodajo zdrave ter kakovostne hrane. 

Dolgoročno ciljamo, da se z izboljšanjem kolesarskih povezav z zaledjem poveča delež kolesarjenja tudi za ostale potovalne namene. 

Kolesarimo, lokalno se hranimo se izvaja v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor RS s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada