Ljubljanska kolesarska mreža

MESTA Z VIZIJO

Projekt Mesta z vizijo izvajamo skupaj z Mariborsko kolesarsko mrežo v okviru programa Impact4Values.

Projekt se osredotoča na reševanje problema neizkoriščenega potenciala kolesarjenja v mestnih občinah Maribor in Ljubljana. Kljub določenim izboljšavam v zadnjih letih, se še vedno soočamo s prevladujočim osebnim motoriziranim prometom, kar ima negativne vplive na okolje, prometne zastoje ter kakovost življenja v mestih.

Glavni cilj projekta je spodbujanje kolesarjenja kot trajnostne in zdrave alternative motoriziranem prometu ter prispevati k izboljšanju kolesarske infrastrukture in prometnih politik v obeh mestih. Problem vpliva na družbo na več načinov, vključno z izpusti toplogrednih plinov, onesnaženostjo, hrupom, prometnimi zastoji, slabšo kakovostjo življenja in pomanjkljivo ter ne dovolj varno kolesarsko infrastrukturo.

Da bi rešili ta problem, bomo izvajali intenzivne zagovorniške aktivnosti. S tem želimo ozaveščati in informirati javnost o prednostih kolesarjenja, krepiti odnose z občinami ter sodelovanje s kolesarskimi skupnostmi. Poleg tega bomo aktivno ozaveščali in vključevali občane/prebivalce obeh mest. Organizirali bomo raznovrstne javne dogodke, razprave, okrogle mize ter delavnice, na katerih bomo poslušali mnenja in kjer se bodo lahko izmenjavale ideje lokalne skupnosti. Z vzpostavitvijo spletne platforme bomo omogočili enostavno komunikacijo in izmenjavo informacij ter zagotovili, da bo vsakdo imel možnost prispevati k razvoju kolesarskega okolja.

Čeprav obstajajo načrti in strategije, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in razvoj kolesarske infrastrukture, je njihovo izvajanje omejeno zaradi različnih dejavnikov, kot so pomanjkanje sredstev, časa, kadra ter pomanjkljiva vključenost in usklajenost med različnimi akterji, vključno z občinami in nevladnimi organizacijami. V tujini obstaja veliko primerov, kjer so ustanovljene delovne skupine, v katerih sodelujejo predstavniki občine, kolesarske skupnosti, strokovnjaki za prometno varnost itd. Te skupine se osredotočajo na izboljšanje kolesarske infrastrukture, varnosti in prometnih politik. Tudi mi si želimo vzpostaviti takšno sodelovanje med občinami, kolesarsko skupnostjo in drugimi deležniki, saj verjamemo, da bo to pripomoglo k boljšim rezultatom in večji uspešnosti naših prizadevanj za trajnostno mobilnost.

Za dosego našega cilja se zavedamo, da je potrebno vztrajno delo, strateško načrtovanje ter aktivno sodelovanje z vsemi vpletenimi akterji. S kombinacijo zagovorniških aktivnosti, sodelovanja z občino ter vključevanja prebivalcev in deležnikov verjamemo, da lahko dosežemo opazen napredek pri razvoju kolesarjenja in trajnostne mobilnosti v mestnih občinah.

V okviru projekta z anketo merimo kolesarsko klimo v slovenskih mestih. Izpolnite anketo in prispevajte svoje mnenje o pogojih za kolesarjenje v mestu, kjer največ kolesarite: povezava na anketo.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.